Projeler

  • Mülteci, Sığınmacı, Göçmen ve Vatansızlar İçin İstihdam ve Mekânsal Sorunların Çözümü Amacıyla İdari Yapılanma ve Fiziksel Altyapı Modeli Oluşturulması (04.04.2016-09.09.2019, 1604E144) Destekleyen Kuruluş: Anadolu Üniversitesi BAP
  • Kırsal Kalkınmanın Sağlanması ve Sürdürülebilir Turizmin Desteklenmesi Amacıyla Agroturizm Fırsatlarının Değerlendirilmesi ve Belirlenmesinde Rekreasyon Fırsat Dağılım (RFD) Yönteminden Yararlanılması (08.01.2016-12.12.2019, 1601E008), Destekleyen Kuruluş: Eskişehir Teknik Üniversitesi BAP
  • Turizm rekreasyon ve kırsal kimlik açısından peyzaj karakterlerinin belirlenmesine ilişkin bir metodoloji oluşturulması Çeşme Urla Karaburun Örneklemi (01.07.2015-26.01.2018, 1506F544), Destekleyen Kuruluş: Anadolu Üniversitesi BAP
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Soru Bankası ve Online Sınav Sistemi Geliştirilmesi Projesi (07.12.2015-28.03.2016, AR GE YUB 2015 016)
  • Video Oyunlarında Konumsal Veri ve Haritalama (30.04.2019-devam, 20DRP028), Destekleyen Kuruluş: Eskişehir Teknik Üniversitesi BAP
  • Biyoenerji Bitkilerinin Yetiştirilmesi ve Biyoyakıt Güç Santrali Yer Seçimi Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Eskişehir ili Örneği (31.01.2020-devam, 20DRP006), Destekleyen Kuruluş: Eskişehir Teknik Üniversitesi BAP
  • If Accessible I Am Safe (Erişilebiliyorsam Güvendeyim) Project, (2018 January-2020 June), Erasmus+ Key Action 2, Stategic Partnership Project.

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

Yayınlar
Projeler